امام خمینی: حرکت کنونی ایران در یک مدت کوتاهی، تاثیری بسیار عمیق و طولانی برجای خواهد گذاشتامام خمینی: حرکت کنونی ایران در یک مدت کوتاهی، تاثیری بسیار عمیق و طولانی برجای خواهد گذاشترنج‌هایی که به حضرات اعلام وارد شده، گرچه ناگوار لیکن الطاف الهیه بود که ملت اسلام را بیدار نمودرنج‌هایی که به حضرات اعلام وارد شده، گرچه ناگوار لیکن الطاف الهیه بود که ملت اسلام را بیدار نمودمی خواهند شعارهای اسلامی و حسینی را، که برای احیای اسلام و برقراری حکومت عدل است، با مسلسل و توپ جواب دهندمی خواهند شعارهای اسلامی و حسینی را، که برای احیای اسلام و برقراری حکومت عدل است، با مسلسل و توپ جواب دهندبا کار شما باید تعجیل بشود، شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او.با کار شما باید تعجیل بشود، شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او.در پی دستگیری شیخ زکزاکیدر پی دستگیری شیخ زکزاکیبه مناسبت اربعین شهید آیت‌الله نمربه مناسبت اربعین شهید آیت‌الله نمربمناسبت شهادت عالم مبارز آیت الله شیخ فضل الله نوریبمناسبت شهادت عالم مبارز آیت الله شیخ فضل الله نوری عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی