همدل در مقاومت

شما ای علمای بزرگ اسلام و سیاسیون بزرگ، که ... نشانه اعتماد و قوّت روحیه ملت هستید، و در این موقع حساس نه تنها باید استقامت کنید بلکه روحیه عالی مقاومت جامعه را هر چه بیشتر باید تقویت کنید، و هر چه بیشتر صفوف خود را برای مقابله با دشمن مردم ایران متشکل تر کنید.
 18 شهریور 1357

دریافت طرح
اشتراک همدل در مقاومت
کلیدواژه:
علمای اسلامیمقاومتاستقامت در نهضتملت ایران