از اختلاف بپرهیزیداز اختلاف بپرهیزیداگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شوداگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شودما باید خودمان را پیدا کنیمما باید خودمان را پیدا کنیمآموزش خرابی و فسادآموزش خرابی و فسادفرهنگ استعماری و استبدادیفرهنگ استعماری و استبدادیفرهنگ استعماری در دانشگاهفرهنگ استعماری در دانشگاهپهلوی بدتر از مغولپهلوی بدتر از مغولاصلاح فرهنگاصلاح فرهنگجلوی فرهنگ ما را گرفتندجلوی فرهنگ ما را گرفتند فرهنگ صفحه 2