آموزش خرابی و فسادآموزش خرابی و فسادفرهنگ استعماری و استبدادیفرهنگ استعماری و استبدادیفرهنگ استعماری در دانشگاهفرهنگ استعماری در دانشگاهپهلوی بدتر از مغولپهلوی بدتر از مغولاصلاح فرهنگاصلاح فرهنگجلوی فرهنگ ما را گرفتندجلوی فرهنگ ما را گرفتندسینما اگر باعث فاسد شدن جوان های ما بشود به درد نمی‌خوردسینما اگر باعث فاسد شدن جوان های ما بشود به درد نمی‌خوردصدا و سیما و استقلال فکریصدا و سیما و استقلال فکریهنر واقعی، تصویر زالو صفتان است/ تنها به هنری باید پرداخت که راه مبارزه با آنان را بیاموزدهنر واقعی، تصویر زالو صفتان است/ تنها به هنری باید پرداخت که راه مبارزه با آنان را بیاموزد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی