اتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیداتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیداز اختلاف بپرهیزیداز اختلاف بپرهیزیداگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شوداگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شودما باید خودمان را پیدا کنیمما باید خودمان را پیدا کنیمآموزش خرابی و فسادآموزش خرابی و فسادفرهنگ استعماری و استبدادیفرهنگ استعماری و استبدادیفرهنگ استعماری در دانشگاهفرهنگ استعماری در دانشگاهپهلوی بدتر از مغولپهلوی بدتر از مغولاصلاح فرهنگاصلاح فرهنگ فرهنگ صفحه 2