باید رادیو تلویزیون را از چیزهایی که ضعف در مغز انسان می اورد، اینها را باید از او احتراز کردباید رادیو تلویزیون را از چیزهایی که ضعف در مغز انسان می اورد، اینها را باید از او احتراز کردهنر واقعی، تصویر زالو صفتان است/ تنها به هنری باید پرداخت که راه مبارزه با آنان را بیاموزدهنر واقعی، تصویر زالو صفتان است/ تنها به هنری باید پرداخت که راه مبارزه با آنان را بیاموزد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی