اگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شوداگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شودما باید خودمان را پیدا کنیمما باید خودمان را پیدا کنیمآموزش خرابی و فسادآموزش خرابی و فسادفرهنگ استعماری و استبدادیفرهنگ استعماری و استبدادیفرهنگ استعماری در دانشگاهفرهنگ استعماری در دانشگاهپهلوی بدتر از مغولپهلوی بدتر از مغولاصلاح فرهنگاصلاح فرهنگجلوی فرهنگ ما را گرفتندجلوی فرهنگ ما را گرفتندسینما اگر باعث فاسد شدن جوان های ما بشود به درد نمی‌خوردسینما اگر باعث فاسد شدن جوان های ما بشود به درد نمی‌خورد فرهنگ صفحه 2