ما باید خودمان را پیدا کنیم

تا این غربزده‌هایی که در همه جا موجودند از این مملکت نروند یا اصلاح نشوند، شما به استقلال نخواهید رسید. اینها نمی‌گذارند، ما باید خودمان را پیدا کنیم تا بتوانیم سرِ پای خودمان بایستیم. 7 آبان 1358

طالما بقی هولاء الخونه والعملاء واصحاب الفکر الغربی فی بلدنا، لن نحقق استقلالنا. فهولاء یعرقلون عملیه اکتشافنا لذاتنا ونهوضنا وإدراکنا لواقعنا وقیمنا. ۷ ذی الحجه ۱۳۹۹

You will not achieve independence until the existing westernized people do not leave the country or mend their way. They do not let us find ourselves to stand on our feet and understand we exist. October ۲۹, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک ما باید خودمان را پیدا کنیم
کلیدواژه:
فرهنگاستقلالغربزدگیوابستگی