مکتب مادرمکتب مادرمعجزه تاریخ و افتخار عالممعجزه تاریخ و افتخار عالمدختران انقلابدختران انقلاببرتر از مردبرتر از مردبه حضرت زهرا(س) اقتدا کنیدبه حضرت زهرا(س) اقتدا کنیدرهبران نهضترهبران نهضتبسیجیان خدابسیجیان خداملت ما همه مبارزندملت ما همه مبارزندمادران شجاع فرزندان اسلاممادران شجاع فرزندان اسلام زنان صفحه 3