جلوه‌ی هویت انسان

روز بزرگی است، یک زن در دنیا آمد که مقابل همه مردان است و نمونه انسان. یک زن به دنیا آمد که تمام هویت انسانی در او جلوه‌گر است. پس روز، روز بزرگی است؛ روز شما زنان است. ۲۷اردیبهشت۱۳۵۸

یوم عظیم، الیوم ولاده امراه تعدل جمیع الرجال، امراه نموذج للإنسان، امراه تجلت فیها کل الحقیقه الانسانیه. إذاً الیوم یوم عظیم. إنه یومکن ایتها النساء. ۲۰جمادی الثانی۱۳۹۹

Today is a great day, a day in which a great woman came to the world who is equal to all men. A woman came to the world who is an exemplary human. A woman came to the world who is the entire manifestation of humane identity. May 17, 1979

دریافت طرح
اشتراک جلوه‌ی هویت انسان
کلیدواژه:
زنان بزرگ عالمجایگاه و حقوق زنزنانحضرت زهرا (س)کرامت زنجایگاه و نقش زناسلام و زنانروز زن