مکتب مادر

اول مدرسه‌ای که بچه دارد، دامن مادر است. چون بچه‌ها آن علاقه‌ای که به مادر دارند به هیچ کس ندارند، حرف، خُلق و عمل مادر، در بچه‌ها اثر دارد. ۲۴اردیبهشت۱۳۵۸

إن اول مدرسه للطفل هی حضن امه، ولیس للاطفال علاقه باحد کعلاقتهم بامهم، ، فیوثر فی الاطفال کلام الام، خلق الام، عمل الام. ۱۷جمادی الثانی۱۳۹۹

The foremost classroom that a child has is the bosom of the mother. Because the children have such an attachment to the mother that they have to no one else, the words of the mother, the behavior of the mother, and the actions of the mother, all have an effect on the children. May 14, 1979

دریافت طرح
اشتراک مکتب مادر
کلیدواژه:
زن و خانوادهزنانمادرانتربیت انسانروز زن