ایستاده مثل سروایستاده مثل سرومقصد جمهوری اسلامی این بوده است که سرتاسر مملکت اسلامی باشدمقصد جمهوری اسلامی این بوده است که سرتاسر مملکت اسلامی باشد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی