توصیه امام به دیدار با جانبازان و مجروحان جنگی در ایام عیدتوصیه امام به دیدار با جانبازان و مجروحان جنگی در ایام عیددولت به اهالی خوزستان که در راه اسلام آنقدر فداکاری کردند، خدمت کند. این یک تکلیف شرعی است برای همه مادولت به اهالی خوزستان که در راه اسلام آنقدر فداکاری کردند، خدمت کند. این یک تکلیف شرعی است برای همه ما عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی