مدرس تنها مرد بزرگی بود که با رضاخان مقابله کردمدرس تنها مرد بزرگی بود که با رضاخان مقابله کردمدرس یک نفری غلبه می کرد بر همه مجلسمدرس یک نفری غلبه می کرد بر همه مجلس عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی