تلاشِ نافرجامتلاشِ نافرجاممطهری، فرزند برومندم و حاصل عمرممطهری، فرزند برومندم و حاصل عمرمتوصیه به جوانان در استفاده از آثار شهید مطهریتوصیه به جوانان در استفاده از آثار شهید مطهری عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی