مطهری، فرزند برومندم و حاصل عمرممطهری، فرزند برومندم و حاصل عمرمراه استاد شهید مرتضی مطهری، پررهرو و روز بزرگداشت مقام معلم گرامی بادراه استاد شهید مرتضی مطهری، پررهرو و روز بزرگداشت مقام معلم گرامی باد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی