ترور نتیجه نداد

متفکران ما را ترور کردند و ملت به همان استقامتی که داشت بیشتر و مصممتر جلو رفت و از این به بعدهم همین طور است. این طور نیست که اگر چند نفر را شهید کردند، دیگران کنار بنشینند. 08 تیر 1360

الآن اغتالوا العدید من الاشخاص البارزین بیننا، علماءنا ومفکرینا، ولکن الامه ظلت سائره علی نفس الوتیره وتقدمت بعزم وتصمیم اکبر، فلیس الامر انهم لو اغتالوا البعض فسیجلس الآخرون ویرضخون.  ۲۶ شعبان ۱۴۰۱

This is despite the fact that they have the experience with our nation in which, no matter how many times they assassinated our important personalities, our scholars, and our thinkers, our nation only progressed further with more determination; and shall continue to do so. It is not as if just because they have martyred a few people, the rest will resign. June ۲۹, ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک ترور نتیجه نداد
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتهفتم تیر 1360مرتضی مطهریمحمدعلی رجاییمحمدجواد باهنرمنافقینتروراستقامت در نهضتتروریستتروریسم حادثه هفتم تیرشهید بهشتیشهید مرتضی مطهری