تقوا ملاک است، نه ثروتتقوا ملاک است، نه ثروتکوخ نشین‌ها، سرمایه مملکتکوخ نشین‌ها، سرمایه مملکتستمدیده‌های تاریخستمدیده‌های تاریخفریاد علیه ظالمینفریاد علیه ظالمینآقایی و سروری محرومینآقایی و سروری محرومینحفظ اسلام و اصول انقلابحفظ اسلام و اصول انقلابحمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هاحمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هادفاع تا آخرین قطره خوندفاع تا آخرین قطره خونبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیرید مستضعفین صفحه 2