چشم طمع به دانشگاهچشم طمع به دانشگاهبسیج، الگوی مستضعفین جهانبسیج، الگوی مستضعفین جهانوحدت ممالک اسلامیوحدت ممالک اسلامیتقوا ملاک است، نه ثروتتقوا ملاک است، نه ثروتکوخ نشین‌ها، سرمایه مملکتکوخ نشین‌ها، سرمایه مملکتستمدیده‌های تاریخستمدیده‌های تاریخفریاد علیه ظالمینفریاد علیه ظالمینآقایی و سروری محرومینآقایی و سروری محرومینحفظ اسلام و اصول انقلابحفظ اسلام و اصول انقلاب مستضعفین صفحه 2