عید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروندعید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروندامام(ره): در ایام سال نو به ایتام، فقرا و مستضعفین رسیدگی بکنید تا خداوند سال نو را بر همه مبارک کندامام(ره): در ایام سال نو به ایتام، فقرا و مستضعفین رسیدگی بکنید تا خداوند سال نو را بر همه مبارک کندامروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان بیش از پیش می‌بینیم. گویی جهان مهیا می‌شود برای طلوع آفتاب ولایتامروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان بیش از پیش می‌بینیم. گویی جهان مهیا می‌شود برای طلوع آفتاب ولایتخیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است مستضعفانخیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است مستضعفانامام خمینی: در خدمت گزاری به مستضعفان و محرومان که نور چشمان ما و ولی نعمت همه هستند، فروگذاری نکنیدامام خمینی: در خدمت گزاری به مستضعفان و محرومان که نور چشمان ما و ولی نعمت همه هستند، فروگذاری نکنیدهمین زاغه نشینان و همین حاشیه‌نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندندهمین زاغه نشینان و همین حاشیه‌نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندندهمه مستضعفان جهان در مقابل مستکبران بایستند و حق خودشان را بگیرند!همه مستضعفان جهان در مقابل مستکبران بایستند و حق خودشان را بگیرند!پست میزان نیست، مقام میزان نیست، این مقامات تمام می شود، آنی که هست خدمت است.پست میزان نیست، مقام میزان نیست، این مقامات تمام می شود، آنی که هست خدمت است.همه مردم مساوی هستند؛ البته طبقه مستمند بر ما بیشتر حق دارند.همه مردم مساوی هستند؛ البته طبقه مستمند بر ما بیشتر حق دارند. مستضعفین صفحه 2