رو به زوالرو به زوالوعده قطعیوعده قطعیاراده الهیاراده الهیچاره اساسیچاره اساسیتا کی نشستید؟تا کی نشستید؟وعده حق تعالی نزدیک استوعده حق تعالی نزدیک استروز جهانیروز جهانیبه نفع مظلومانبه نفع مظلومانولادت انسان کاملولادت انسان کامل مستضعفین صفحه 2