مستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلابمستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلاببه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدخدا نیاورد آن روز را ...خدا نیاورد آن روز را ...خدمت به خلق الله، ثروت جاودانخدمت به خلق الله، ثروت جاودانهمین محرومین بودند که انقلاب کردندهمین محرومین بودند که انقلاب کردندهمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانهمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانشاخص دولت انقلابی | محرومیت مستضعفین را لمس نموده و در فکر رفاه آنها باشدشاخص دولت انقلابی | محرومیت مستضعفین را لمس نموده و در فکر رفاه آنها باشدشاخص دولت انقلابی | دلش برای طبقه ضعیف بسوزدشاخص دولت انقلابی | دلش برای طبقه ضعیف بسوزدشاخص دولت انقلابی | برای خدمت به مستضعفین آمده باشدشاخص دولت انقلابی | برای خدمت به مستضعفین آمده باشد مستضعفین صفحه 2