توصیه به محرومان و مستضعفانتوصیه به محرومان و مستضعفاناگر این جمهوری اسلامی شکست بخورداگر این جمهوری اسلامی شکست بخوردجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندجنگ فقر و غناجنگ فقر و غنافخر الاولیاءفخر الاولیاءدریچه‌های نور و امیددریچه‌های نور و امیدطاغوتی نباشیدطاغوتی نباشیدبر مستکبران آدمخوار بشوریدبر مستکبران آدمخوار بشوریدقیام جهانی مستضعفینقیام جهانی مستضعفین مستضعفین صفحه 2