دفاع تا آخرین قطره خوندفاع تا آخرین قطره خونبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدرسیدگی به حال مستضعفینرسیدگی به حال مستضعفینآن روز مبارک است بر ماآن روز مبارک است بر ما12 فروردین، عید ملی و مذهبی12 فروردین، عید ملی و مذهبیقرن غلبه مستضعفان بر مستکبرانقرن غلبه مستضعفان بر مستکبرانپشتیبانی طبقات محرومپشتیبانی طبقات محرومهنر صیقل دهنده اسلام ناب محمدیهنر صیقل دهنده اسلام ناب محمدیایران هیچ اعتنا به آمریکا نمی‌کندایران هیچ اعتنا به آمریکا نمی‌کند مستضعفین صفحه 2