12 فروردین، عید ملی و مذهبی12 فروردین، عید ملی و مذهبیقرن غلبه مستضعفان بر مستکبرانقرن غلبه مستضعفان بر مستکبرانپشتیبانی طبقات محرومپشتیبانی طبقات محرومهنر صیقل دهنده اسلام ناب محمدیهنر صیقل دهنده اسلام ناب محمدیایران هیچ اعتنا به آمریکا نمی‌کندایران هیچ اعتنا به آمریکا نمی‌کندآیت الله حائری شیرازیآیت الله حائری شیرازیروحانیون متعهدروحانیون متعهدالفبای مبارزهالفبای مبارزهدرد فقر و محرومیت و استضعافدرد فقر و محرومیت و استضعاف مستضعفین صفحه 2