فخر الاولیاءفخر الاولیاءدریچه‌های نور و امیددریچه‌های نور و امیدطاغوتی نباشیدطاغوتی نباشیدبر مستکبران آدمخوار بشوریدبر مستکبران آدمخوار بشوریدقیام جهانی مستضعفینقیام جهانی مستضعفینهمبستگی ملت‌ها در مبارزههمبستگی ملت‌ها در مبارزهامید مستضعفان به وعده الهیامید مستضعفان به وعده الهیاتحاد مسلمانان و مستضعفیناتحاد مسلمانان و مستضعفینقیام اهل بیت(ع) برای مستضعفینقیام اهل بیت(ع) برای مستضعفین مستضعفین صفحه 2