الفبای مبارزهالفبای مبارزهدرد فقر و محرومیت و استضعافدرد فقر و محرومیت و استضعافدرد فقر و محرومیت و استضعافدرد فقر و محرومیت و استضعافدست از مبارزه برنمی‌داریمدست از مبارزه برنمی‌داریممبارزه با رفاه طلبی سازگار نیستمبارزه با رفاه طلبی سازگار نیستپیروزی مستضعفینپیروزی مستضعفینوعده صادقوعده صادقمستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلابمستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلاببه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشید مستضعفین صفحه 2