بر مستکبران آدمخوار بشوریدبر مستکبران آدمخوار بشوریدقیام جهانی مستضعفینقیام جهانی مستضعفینهمبستگی ملت‌ها در مبارزههمبستگی ملت‌ها در مبارزهامید مستضعفان به وعده الهیامید مستضعفان به وعده الهیاتحاد مسلمانان و مستضعفیناتحاد مسلمانان و مستضعفینقیام اهل بیت(ع) برای مستضعفینقیام اهل بیت(ع) برای مستضعفین رهبر ملت ایران رهبر ملت ایرانصدای استقلال و آزادگیصدای استقلال و آزادگیاراده الهی به حذف مستکبریناراده الهی به حذف مستکبرین مستضعفین صفحه 3