چون خود را مطرود ملت مسلمان می‌بینند، از ملت ایران انتقام می‌کشند.چون خود را مطرود ملت مسلمان می‌بینند، از ملت ایران انتقام می‌کشند. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی