دادستان انقلابدادستان انقلابجنون دشمن با طرد شدن از سوی ملت مسلمانجنون دشمن با طرد شدن از سوی ملت مسلمان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی