دادستان انقلاب

ننگ و خسران بر کسانی که گمان می‌کنند با این شرارتها ملت شریف ایران را که برای اقامه عدل اسلامی قیام نموده‌اند از صحنه مبارزه با کفر خارج می‌نمایند و تن به عار و ذلت ابرقدرتهای جنایتکار می‌دهند. گویی اینان از شدت یاس به جنون کشیده شده‌اند. ۱۵ شهریور ۱۳۶۰


العار والخساره لمن یتوهمون ان هذه الاعمال الوحشیه ستودی إلی ترک الشعب الإیرانی لساحه النضال ضد الکفر هذا الشعب الذی ثار لاجل إقامه العداله الإسلامیه ولن یرضی بذل وعار القبول بالقوی الکبری المجرمه. ویبدو ان الاعداء قد اصابهم مس من الجنون من شده یاسهم. ۷ ذی القعده ۱۴۰۱

Shame on those who think that by these iniquities they can discourage the honorable Iranian nation, which has risen up to establish Islamic justice, from fighting against infidelity and cause it to succumb to the superpowers. It appears that they have been driven to insanity out of intense despair. 6 September 1981

دریافت طرح
اشتراک دادستان انقلاب
کلیدواژه:
امام خمینیعلی قدوسیمنافقینترور