اختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلیاختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلی۲۲دی سالگرد شهادت علی محمدی/ اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشد۲۲دی سالگرد شهادت علی محمدی/ اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشدبه مناسبت سالگرد شهادت احمدی روشن/ با ترور نمی‌توانند ملت ما را از راهی که انتخاب کرده منصرف کنندبه مناسبت سالگرد شهادت احمدی روشن/ با ترور نمی‌توانند ملت ما را از راهی که انتخاب کرده منصرف کنندتوسعه مراکز علمی و تشویق نیروهای متعهد متخصص، مهمترین عامل در خودکفاییتوسعه مراکز علمی و تشویق نیروهای متعهد متخصص، مهمترین عامل در خودکفاییساده‌اندیشی است گمان کنیم فقط علم میزان استساده‌اندیشی است گمان کنیم فقط علم میزان استنظر امام خمینی در مورد علم بدون تهذیبنظر امام خمینی در مورد علم بدون تهذیب عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی