برای پیروی دستور حضرت مسیح ناقوسها را به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآوریدبرای پیروی دستور حضرت مسیح ناقوسها را به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآورید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی