افتخار خاندان وحیافتخار خاندان وحیبعثت رسول اکرمبعثت رسول اکرممساجد اشرافی و مناره‌های تزئیناتیمساجد اشرافی و مناره‌های تزئیناتیپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندبه اندازه‌ای که برای پیغمبر اکرم گرفتاری پیش آمد، برای هیچ کس پیش نیامد، ولی ...به اندازه‌ای که برای پیغمبر اکرم گرفتاری پیش آمد، برای هیچ کس پیش نیامد، ولی ...غم امتغم امت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی