خاتم ولایتخاتم ولایتنسخه ای از بعثتنسخه ای از بعثتمیلاد امانت دار وحیمیلاد امانت دار وحیمظهر همه عدالتهامظهر همه عدالتهامذهب رهایی بخشمذهب رهایی بخشقرآن، سفره‌ای گسترده برای تمام بشرقرآن، سفره‌ای گسترده برای تمام بشرصاحب قدرصاحب قدراللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّهااللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّهابازیابی ارزش زنانبازیابی ارزش زنان پیامبر اکرم (ص) صفحه 2