بزرگترین حادثه عالم

حادثه‌ای بزرگتر از بعثت رسول اکرم نشده است و تصور هم ندارد که بشود؛ زیرا که، بزرگتر از رسول اکرم در عالمِ وجود نیست غیر از ذات مقدس حق تعالی و حادثه‌ای بزرگتر از بعثت او هم نیست. ۲۱ خرداد ۱۳۵۹

إذ لم تقع حادثه اعظم من هذه الحادثه. وقعت احداث کبیره للغایه، بعثه الانبیاء العظام، الانبیاء اولی العزم والکثیر من الاحداث الکبیره ولکن لم تکن هناک حادثه اعظم من بعثه الرسول الاکرم. ۲۷ رجب ۱۴۰0

there is no event greater than this. Great many things of great importance have occurred in the world; for instance, coming of the Prophets and the advent of the Prophets of greater fame. 11 June 1980

دریافت طرح
اشتراک بزرگترین حادثه عالم
کلیدواژه:
امام خمینیپیامبر اکرم (ص)ائمه معصومین (ع)پیامبرشناسیمبعثعید مبعث