تربت پاک شهیدانتربت پاک شهیدانشکوه و عظمت اسلام در جنگ تحمیلیشکوه و عظمت اسلام در جنگ تحمیلیکجا همچین جوانانی سراغ دارید؟کجا همچین جوانانی سراغ دارید؟ما خودمان را نساختیمما خودمان را نساختیممجاهدات ایرانمجاهدات ایرانقبول قطعنامهقبول قطعنامهما شروع نکردیمما شروع نکردیممدافعان حرممدافعان حرمپیشکسوتان جهاد فراموش نشوندپیشکسوتان جهاد فراموش نشوند دفاع مقدس صفحه 2