موقعیت شناسیموقعیت شناسیتحکیم ریشه های انقلابتحکیم ریشه های انقلابچهره دوست و دشمنچهره دوست و دشمندرس مبارزهدرس مبارزهما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.خامنه‌ای عزیزخامنه‌ای عزیزجنگ پابرهنگانجنگ پابرهنگانجوانان حماسه‌آفرینجوانان حماسه‌آفرینیا لَیْتَنی‌ کُنْتُ مَعَکُمْ فَافُوزَ فَوْزاً عَظیماًیا لَیْتَنی‌ کُنْتُ مَعَکُمْ فَافُوزَ فَوْزاً عَظیماً دفاع مقدس صفحه 2