ما خودمان را نساختیمما خودمان را نساختیممجاهدات ایرانمجاهدات ایرانما شروع نکردیمما شروع نکردیمپیشکسوتان جهاد فراموش نشوندپیشکسوتان جهاد فراموش نشوندتلالو شکوه و عظمتتلالو شکوه و عظمتجنگ ما و فلسطینجنگ ما و فلسطینباید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشتباید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشتنام ملت ایران در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت استنام ملت ایران در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت استآمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان استآمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است دفاع مقدس صفحه 2