بسیج و مبارزه با توطئه دشمنانبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانباید روی پای خودمان بایستیمباید روی پای خودمان بایستیمبرکت مجاهدت شهدا و ایثارگرانبرکت مجاهدت شهدا و ایثارگرانافتخار ماافتخار ماخشم مقدسخشم مقدسعبرت سایرینعبرت سایرینخرید حجخرید حجتربت پاک شهیدانتربت پاک شهیدانشکوه و عظمت اسلام در جنگ تحمیلیشکوه و عظمت اسلام در جنگ تحمیلی دفاع مقدس صفحه 2