پیشکسوتان جهاد فراموش نشوندپیشکسوتان جهاد فراموش نشوندتلالو شکوه و عظمتتلالو شکوه و عظمتجنگ ما و فلسطینجنگ ما و فلسطینباید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشتباید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشتنام ملت ایران در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت استنام ملت ایران در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت استآمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان استآمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان استشهدا در قهقهه مستانه‌شان و در شادی وصولشان عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون اندشهدا در قهقهه مستانه‌شان و در شادی وصولشان عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون اندارتش و نیروهای سپاهی و بسیجی ها مظلومانه و با کمترین امکانات جنگیدندارتش و نیروهای سپاهی و بسیجی ها مظلومانه و با کمترین امکانات جنگیدندمردم ما مرگ سرخ را به زندگی ننگین ترجیح می دهند.مردم ما مرگ سرخ را به زندگی ننگین ترجیح می دهند. دفاع مقدس صفحه 2