باید روی پای خودمان بایستیمباید روی پای خودمان بایستیمبرکت مجاهدت شهدا و ایثارگرانبرکت مجاهدت شهدا و ایثارگرانافتخار ماافتخار ماخشم مقدسخشم مقدسعبرت سایرینعبرت سایرینخرید حجخرید حجتربت پاک شهیدانتربت پاک شهیدانشکوه و عظمت اسلام در جنگ تحمیلیشکوه و عظمت اسلام در جنگ تحمیلیکجا همچین جوانانی سراغ دارید؟کجا همچین جوانانی سراغ دارید؟ دفاع مقدس صفحه 2