باید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشتباید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشتملت عزیز ما با قیام دلاورانه و نثار خون فرزندان عزیز خود، نام ارجمند خود را در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت نمودملت عزیز ما با قیام دلاورانه و نثار خون فرزندان عزیز خود، نام ارجمند خود را در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت نمودآمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان استآمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان استشهدا در قهقهه مستانه‌شان و در شادی وصولشان عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون اندشهدا در قهقهه مستانه‌شان و در شادی وصولشان عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون اندارتش و نیروهای سپاهی و بسیجی ها مظلومانه و با کمترین امکانات جنگیدندارتش و نیروهای سپاهی و بسیجی ها مظلومانه و با کمترین امکانات جنگیدندمردم ما مرگ سرخ را به زندگی ننگین ترجیح می دهند.مردم ما مرگ سرخ را به زندگی ننگین ترجیح می دهند. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی