در لباس سربازیدر لباس سربازیعطوفتِ امامعطوفتِ امامصلابت و عطوفتِ امامصلابت و عطوفتِ امامموقعیت شناسیموقعیت شناسیتحکیم ریشه های انقلابتحکیم ریشه های انقلابچهره دوست و دشمنچهره دوست و دشمندرس مبارزهدرس مبارزهما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.خامنه‌ای عزیزخامنه‌ای عزیز دفاع مقدس صفحه 3