اسلام می خواهد مستضعفین را یاری دهداسلام می خواهد مستضعفین را یاری دهد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی