اسلام می خواهد مستضعفین را یاری دهد

اسلام برای طبقه کارگر احترام خاصی قائل است. اسلام می‌خواهد مستضعفین را یاری دهد تا سرنوشت خود را به دست گیرند. 26 اسفند 1357

الاسلام تعامل مع شریحه العمال باحترام خاص ویحرض علی مساعده المستضعفین حتی یتمکنوا من تقریر مصیرهم‏. ۱۸ ربیع الثانی ۱۳۹۹

Islam accords particular respect to working class. Islam wants to promote the welfare of the oppressed people so that they can take hold of their destinies. 17 March 1979

دریافت طرح
اشتراک اسلام می خواهد مستضعفین را یاری دهد
کلیدواژه:
مستضعفینکارگران و کارمنداناسلاماسلام و اجتماعاسلام مستضعفان و محرومان