آنهایی که با این نهضت مخالف اند، دنبال این هستند که ازما یک لغزشی ببینند و آن را پای جمهوری اسلامی حساب کنندآنهایی که با این نهضت مخالف اند، دنبال این هستند که ازما یک لغزشی ببینند و آن را پای جمهوری اسلامی حساب کنند تفرقه افکنی،خدمت به امپریالیسم ودشمن تفرقه افکنی،خدمت به امپریالیسم ودشمن عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی