دیروز از دشمن‌ها می‌ترسیدیم، امروز از دوست‌ها!دیروز از دشمن‌ها می‌ترسیدیم، امروز از دوست‌ها!بند"ط" وصیتنامه امام | نفوذی‌ها گاه، چهل سال با مشی مقدّس بین مردم زندگی می‌کنندبند"ط" وصیتنامه امام | نفوذی‌ها گاه، چهل سال با مشی مقدّس بین مردم زندگی می‌کنندبند "ز" وصیتنامه امام | با جدیّت از نفوذ وابستگان به غرب و شرق جلوگیری کنیدبند "ز" وصیتنامه امام | با جدیّت از نفوذ وابستگان به غرب و شرق جلوگیری کنید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی