دیروز از دشمنها می ترسیدیم، امروز از دوستها می ترسیم!دیروز از دشمنها می ترسیدیم، امروز از دوستها می ترسیم! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی