برکت مجاهدت شهدا و ایثارگرانبرکت مجاهدت شهدا و ایثارگرانتلالو شکوه و عظمتتلالو شکوه و عظمتجنگ ما و فلسطینجنگ ما و فلسطین عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی