شکوه اسلام

جنگ تحمیلی، شکوه و عظمت ایمان و اسلام را در پهناور جهان منتشر نمود. ۱۲ فروردین ۱۳۶۱

ان هذه الحرب المفروضه نشرت عظمه الإیمان و الإسلام فی هذا العالم الواسع. ۶ جمادی الثانی ۱۴۰۲

This imposed war spread the majesty and grandeur of faith and #Islam over the expanse of the world. 1 April 1982

دریافت طرح
اشتراک شکوه اسلام
کلیدواژه:
امام خمینیدفاع مقدساسلامدفاع مقدس و برکات آنایمان به خداجنگ تحمیلیجنگایمان