تحکیم ریشه های انقلاب

ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم، ما در جنگ ریشه‌های انقلاب پر بار اسلامی‌مان را محکم کردیم  03 اسفند 1367

وفی الحرب حطمنا هیبه القوتین العظمیین الشرقیه والغربیه. وفی الحرب رسخنا جذور ثورتنا الإسلامیه المثمره.  ۱۵ رجب ۱۴۰۹

In the war, we undermined the pageantry of the two superpowers of the East and the West. We strengthened the roots of our fruitful revolution February ۲۲, ۱۹۸۹

دریافت طرح
اشتراک تحکیم ریشه های انقلاب
کلیدواژه:
امام خمینیدفاع مقدسدفاع مقدس و برکات آنمقاومتجنگ تحمیلیجنگنه غربی نه شرقی