چه ننگ است که آمریکا عنصر فاسد بی ارزش اسرائیل را در مقابل دولتهای اسلامی عَلَم کند و چه ننگ است سکوت در مقابل فاجعه بزرگ فلسطینچه ننگ است که آمریکا عنصر فاسد بی ارزش اسرائیل را در مقابل دولتهای اسلامی عَلَم کند و چه ننگ است سکوت در مقابل فاجعه بزرگ فلسطینما در مکه باشیم یا نباشیم دل و روحمان با ابراهیم(ع) و در مکه است.ما در مکه باشیم یا نباشیم دل و روحمان با ابراهیم(ع) و در مکه است.پیام امام خمینی(ره) در سالگرد کشتار حجاج در سال 1365پیام امام خمینی(ره) در سالگرد کشتار حجاج در سال 1365 عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی