حضرت رضا(ع) در مصیبت‌های معنوی با آرامش راه خود را پیش می برد...حضرت رضا(ع) در مصیبت‌های معنوی با آرامش راه خود را پیش می برد...در آرزوی زیارت ثامن الحجج (ع)در آرزوی زیارت ثامن الحجج (ع) عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی