بقعه مطهر علی بن موسی الرضا

شما یک پناهگاه دارید، پناهگاه اسلامی و آن بقعه مطهر علی بن موسی است. کسی که یک همچو پناهگاهی دارد، این قدرتمند است. ۱۲ آبان ۱۳۵۸

إن لدیکم الیوم ملجا اسلامیاً یتمثل بحرم الإمام علی بن موسی(ع)، ومن یمتلک مکاناً کهذا ینبغی ان یکون قویاً. ۱۲ ذی الحجه ۱۳۹۹

You have a sanctuary, an Islamic sanctuary and holy shrine of 'Ali Ibn Mousa ar-Rida. One who has such sanctuary is powerful. November 3, 1979

دریافت طرح
اشتراک بقعه مطهر علی بن موسی الرضا
کلیدواژه:
ائمه معصومین (ع)امام رضا (ع)