حافظ استقلال مردمحافظ استقلال مردمآغوش باز مردم برای پلیسآغوش باز مردم برای پلیس عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی