آغوش باز مردم برای پلیس

اگر مردم احساس این را بکنند که پلیس برای حفظ مصالح آنهاست، پلیس نمی‌خواهد که به آنها تحمیلی بکند، مردم با آغوش باز پلیس را در بر می‌گیرند و از پلیس پشتیبانی می‌کنند. ۲۸ آبان ۱۳۵۹

فعندما یشعر الناس بان قوات الامن والشرطه عیونٌ ساهرهٌ لحفظهم وحفظ ممتلکاتهم، ولیسوا جبابره واکاسره علیهم، عندها سیفتحون لهم صدورهم ویبدون لهم کلَّ دعم وتایید. ۱۰ محرّم ۱۴۰۱

If the people feel that the police are there to look after their interests and not to impose upon them, they will hold the police in esteem and support them. Novermber 19, 1980

دریافت طرح
اشتراک آغوش باز مردم برای پلیس
کلیدواژه:
قوای مسلحقوای مسلح و مردمقوای انتظامی