سیاست‌بازان خودفروختهسیاست‌بازان خودفروختهمقاومت اسلامیمقاومت اسلامیحماسه مقاومتحماسه مقاومتروز قدس روز اسلامروز قدس روز اسلامبخواهید می‌توانیدبخواهید می‌توانیدقیام برای خداقیام برای خدارو به زوالرو به زوالهر دو پیروزیهر دو پیروزیوعده قطعیوعده قطعی اسرائیل صفحه 2