چه ننگ است که آمریکا عنصر فاسد بی ارزش اسرائیل را در مقابل دولتهای اسلامی عَلَم کند و چه ننگ است سکوت در مقابل فاجعه بزرگ فلسطینچه ننگ است که آمریکا عنصر فاسد بی ارزش اسرائیل را در مقابل دولتهای اسلامی عَلَم کند و چه ننگ است سکوت در مقابل فاجعه بزرگ فلسطینمقصود از ایجاد اسرائیل تنها اشغال فلسطین نیست...مقصود از ایجاد اسرائیل تنها اشغال فلسطین نیست...ما با هیچ کدام از ابرقدرت ها و قدرت ها سر سازش نداریمما با هیچ کدام از ابرقدرت ها و قدرت ها سر سازش نداریممبارک آن روزی است که دست جنایتکارها از سر مظلومین جهان قطع بشودمبارک آن روزی است که دست جنایتکارها از سر مظلومین جهان قطع بشودبه مناسبت پیروزی مقاومت لبنان در جنگ 33 روزهبه مناسبت پیروزی مقاومت لبنان در جنگ 33 روزهآنها با اسم حقوق بشر، بالاترین کسانی هستند که حقوق بشر را پایمال می کنندآنها با اسم حقوق بشر، بالاترین کسانی هستند که حقوق بشر را پایمال می کننداین حکومت های نادان با داشتن همه امکانات برای پیروزی بر ابرقدرتها به جنایات آمریکا و اسراییل صحه می گذارنداین حکومت های نادان با داشتن همه امکانات برای پیروزی بر ابرقدرتها به جنایات آمریکا و اسراییل صحه می گذارندمردم از مبارزه با این شجره خبیثه دست نخواهند کشیدمردم از مبارزه با این شجره خبیثه دست نخواهند کشیداگر مسلمین مجتمع بودند هرکدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختند او را سیل می برداگر مسلمین مجتمع بودند هرکدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختند او را سیل می برد اسرائیل صفحه 2