مقابله جهان اسلام با اسرائیلمقابله جهان اسلام با اسرائیلاسرائیل باید از صفحه روزگار محو شوداسرائیل باید از صفحه روزگار محو شودگرفتاری ماگرفتاری ماهویت دینی و شرافت مکتبیهویت دینی و شرافت مکتبینماز وحدت در قدسنماز وحدت در قدسبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبرادران خود را یاری کنیدبرادران خود را یاری کنیدسازمان های بین المللی حقوق بشرسازمان های بین المللی حقوق بشرننگ دولت‌های اسلامیننگ دولت‌های اسلامی اسرائیل صفحه 2