اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شوداسرائیل باید از صفحه روزگار محو شودگرفتاری ماگرفتاری ماهویت دینی و شرافت مکتبیهویت دینی و شرافت مکتبینماز وحدت در قدسنماز وحدت در قدسبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبرادران خود را یاری کنیدبرادران خود را یاری کنیدسازمان های بین المللی حقوق بشرسازمان های بین المللی حقوق بشرننگ دولت‌های اسلامیننگ دولت‌های اسلامیمسلمین باید خودشان قیام کنندمسلمین باید خودشان قیام کنند اسرائیل صفحه 2