بدبختی یک مملکت اسلامیبدبختی یک مملکت اسلامیدست‌نشاندگان منطقه مانع رهایی فلسطیندست‌نشاندگان منطقه مانع رهایی فلسطینجز ادامه جهاد راهی نیست...جز ادامه جهاد راهی نیست...وحشت ستمگرانوحشت ستمگرانعمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اندعمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اندمقابله جهان اسلام با اسرائیلمقابله جهان اسلام با اسرائیلاسرائیل باید از صفحه روزگار محو شوداسرائیل باید از صفحه روزگار محو شودگرفتاری ماگرفتاری ماهویت دینی و شرافت مکتبیهویت دینی و شرافت مکتبی اسرائیل صفحه 2