نماز وحدت در قدسنماز وحدت در قدسبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبرادران خود را یاری کنیدبرادران خود را یاری کنیدسازمان های بین المللی حقوق بشرسازمان های بین المللی حقوق بشرننگ دولت‌های اسلامیننگ دولت‌های اسلامیمسلمین باید خودشان قیام کنندمسلمین باید خودشان قیام کنندتوطئه غول جهانخوار را برملا کنیدتوطئه غول جهانخوار را برملا کنیدچه ننگ است که آمریکا عنصر فاسد بی ارزش اسرائیل را در مقابل دولتهای اسلامی عَلَم کند و چه ننگ است سکوت در مقابل فاجعه بزرگ فلسطینچه ننگ است که آمریکا عنصر فاسد بی ارزش اسرائیل را در مقابل دولتهای اسلامی عَلَم کند و چه ننگ است سکوت در مقابل فاجعه بزرگ فلسطینمقصود از ایجاد اسرائیل تنها اشغال فلسطین نیست...مقصود از ایجاد اسرائیل تنها اشغال فلسطین نیست... اسرائیل صفحه 2