وحشت ستمگرانوحشت ستمگرانعمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اندعمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اندمقابله جهان اسلام با اسرائیلمقابله جهان اسلام با اسرائیلاسرائیل باید از صفحه روزگار محو شوداسرائیل باید از صفحه روزگار محو شودگرفتاری ماگرفتاری ماهویت دینی و شرافت مکتبیهویت دینی و شرافت مکتبینماز وحدت در قدسنماز وحدت در قدسبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبرادران خود را یاری کنیدبرادران خود را یاری کنید اسرائیل صفحه 2