حماسه مقاومتحماسه مقاومتحماسه مقاومتحماسه مقاومتروز قدس روز اسلامروز قدس روز اسلامبخواهید می‌توانیدبخواهید می‌توانیدقیام برای خداقیام برای خدارو به زوالرو به زوالهر دو پیروزیهر دو پیروزیوعده قطعیوعده قطعیهمراه مردان فداکارهمراه مردان فداکار اسرائیل صفحه 2