رو به زوالرو به زوالوعده حق تعالی نزدیک استوعده حق تعالی نزدیک استبا هیچ کدام از ابرقدرت ها سر سازش نداریمبا هیچ کدام از ابرقدرت ها سر سازش نداریم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی