صحیفه سجادیه نمونه کامل قرآن صاعد استصحیفه سجادیه نمونه کامل قرآن صاعد استمعنویات آرامش ایجاد می‌کند، مادیات است که بشر را به جان هم انداخته استمعنویات آرامش ایجاد می‌کند، مادیات است که بشر را به جان هم انداخته استهمانطور که درس خواندن برای خدا ثواب و اجر دارد، گاهی وقتها تعطیل درس و اشتغال به یک مطلب مهمی هم ارزنده است پیش خداهمانطور که درس خواندن برای خدا ثواب و اجر دارد، گاهی وقتها تعطیل درس و اشتغال به یک مطلب مهمی هم ارزنده است پیش خداتحویل الی احسن الحال به این است که انشاالله در این سال نو تحوّل بر ایمان حاصل بشودتحویل الی احسن الحال به این است که انشاالله در این سال نو تحوّل بر ایمان حاصل بشودتوصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/  پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...توصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/ پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...تقدیم به آتش نشان های جان فشانتقدیم به آتش نشان های جان فشانتقوا برای کسانی که متصدی امور کشور هستند، لازم تر استتقوا برای کسانی که متصدی امور کشور هستند، لازم تر استحضرت رضا سلام الله علیه در مصیبت‌های معنوی که برایش وارد می شد، با آرامش راه خود را پیش می برد...حضرت رضا سلام الله علیه در مصیبت‌های معنوی که برایش وارد می شد، با آرامش راه خود را پیش می برد...هر دقیقه ای که از عمر شریف شما می گذرد، به قبر نزدیک می شوید... مراقبه کنیدهر دقیقه ای که از عمر شریف شما می گذرد، به قبر نزدیک می شوید... مراقبه کنید معنویت صفحه 2