توصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/  پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...توصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/ پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...تقدیم به آتش نشان های جان فشانتقدیم به آتش نشان های جان فشانضرورت تقوا برای مسئولانضرورت تقوا برای مسئولانحضرت رضا(ع) در مصیبت‌های معنوی با آرامش راه خود را پیش می برد...حضرت رضا(ع) در مصیبت‌های معنوی با آرامش راه خود را پیش می برد...هر دقیقه به قبر نزدیکتر می‌شوید... مراقبه کنیدهر دقیقه به قبر نزدیکتر می‌شوید... مراقبه کنیدنامه اعمال ما موجب شرمندگی امام زمان(عج)نامه اعمال ما موجب شرمندگی امام زمان(عج)ایمان و ترسایمان و ترسنزول همه سعادت عالم در لیله القدرنزول همه سعادت عالم در لیله القدرراههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدرراههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدر معنویت صفحه 3