راههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدرراههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدران شا الله "لیله القدر" را دریابیمان شا الله "لیله القدر" را دریابیمقدرت ایمانقدرت ایمانبه مناسبت روز ارتش/ راز شجاعت ارتش مابه مناسبت روز ارتش/ راز شجاعت ارتش مامعنویت نباشد، سراغ آخور بهتر می روند ولو آخور آمریکایی!معنویت نباشد، سراغ آخور بهتر می روند ولو آخور آمریکایی!مبارزه با نفس، مبارزه با شیطان باطنیمبارزه با نفس، مبارزه با شیطان باطنی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی