معنویت نباشد، سراغ آخور بهتر می روند ولو آخور آمریکایی!

برنامه طویل المدت این است که شما خودتان را تهذیب کنید و بچه‌هایتان را برای آتیه... مردمی می‌توانند کشور خودشان را حفظ کنند، مردمی می‌توانند مملکت و ملت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشند. اگر معنویت در کار نباشد... هر جا آخور بهتر است سر آن آخور می‌روند و لو اینکه آن آخور را امریکا برایش درست کند. 2 خرداد 1358

دریافت طرح
اشتراک معنویت نباشد، سراغ آخور بهتر می روند ولو آخور آمریکایی!
کلیدواژه:
تعلیم وتربیت، اهمیت و جایگاهمعنویت