اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شوداسرائیل باید از صفحه روزگار محو شودبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدمذاکره برای قدسمذاکره برای قدسقدرت نظامی برای نجات قدسقدرت نظامی برای نجات قدسروز قدس، مبدا هوشیاریروز قدس، مبدا هوشیاریروز همبستگی مسلمانانروز همبستگی مسلماناننشست‌های بی‌تاثیرنشست‌های بی‌تاثیرننگ دولت‌های اسلامیننگ دولت‌های اسلامیمسلمین باید خودشان قیام کنندمسلمین باید خودشان قیام کنند فلسطین صفحه 2