حماسه مقاومتحماسه مقاومتحماسه مقاومتحماسه مقاومتروز قدس روز اسلامروز قدس روز اسلامعطر خون شهدای ماعطر خون شهدای ماخون شهیدانخون شهیدانبخواهید می‌توانیدبخواهید می‌توانیدقیام برای خداقیام برای خدا‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصود‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصودرو به زوالرو به زوال فلسطین صفحه 2