پایداری و اتحاد دولتهای اسلامیپایداری و اتحاد دولتهای اسلامیإِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاکُمْإِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاکُمْتکلیف روسای اسلامتکلیف روسای اسلاماسرائیل باید از صفحه روزگار محو شوداسرائیل باید از صفحه روزگار محو شودبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدمذاکره برای قدسمذاکره برای قدسقدرت نظامی برای نجات قدسقدرت نظامی برای نجات قدسروز قدس، مبدا هوشیاریروز قدس، مبدا هوشیاریروز همبستگی مسلمانانروز همبستگی مسلمانان فلسطین صفحه 2