امام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندومامام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندومبه دست مردمبه دست مردمتوانایی به زانو درآوردن توسط ایمانتوانایی به زانو درآوردن توسط ایمانبرای مردم ضربتی کار کنیدبرای مردم ضربتی کار کنیدتبلیغات در مطبوعات خارجیتبلیغات در مطبوعات خارجیتو دیگر چیزی برای ما نگذاشتیتو دیگر چیزی برای ما نگذاشتیبهترین نوکر آمریکابهترین نوکر آمریکادست نشاندهدست نشاندهیکی از خیانت‌های بزرگ شاهیکی از خیانت‌های بزرگ شاه محمدرضا شاه پهلوی صفحه 2