یکی از خیانت‌های بزرگ شاهیکی از خیانت‌های بزرگ شاهاز بزرگترین جنایات آمریکااز بزرگترین جنایات آمریکاخیانت به مملکتخیانت به مملکتبی‌آبرویی برای کشوربی‌آبرویی برای کشورای سران اسلام، به داد اسلام برسیدای سران اسلام، به داد اسلام برسیددادگاه ایران حق محاکمه ندارددادگاه ایران حق محاکمه نداردباور نمیکنیمباور نمیکنیمتجزیه مملکتتجزیه مملکتیادتان نرود محمد رضا رایادتان نرود محمد رضا را محمدرضا شاه پهلوی صفحه 2