باور نمیکنیمباور نمیکنیمتجزیه مملکتتجزیه مملکتیادتان نرود محمد رضا رایادتان نرود محمد رضا راایران وابسته و ذلیلایران وابسته و ذلیلتا آخرین نفستا آخرین نفسوابستگی ذلت باروابستگی ذلت بارمسابقه مصرفمسابقه مصرفاگر شاه به ملت خدمت کرده بود، سقوط نمی‌کرد. لکن خیانت کرد و وقتی که مردم شنیدند رفت، شادی کردنداگر شاه به ملت خدمت کرده بود، سقوط نمی‌کرد. لکن خیانت کرد و وقتی که مردم شنیدند رفت، شادی کردنداسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشیداسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشید محمدرضا شاه پهلوی صفحه 2