به هیچکس بدهکاری نداریمبه هیچکس بدهکاری نداریمباور نمیکنیمباور نمیکنیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی