مشروعیت رئیس جمهورمشروعیت رئیس جمهورتصدیق ولایت فقیهتصدیق ولایت فقیهحکومت اسلامی تاسیس کنیدحکومت اسلامی تاسیس کنیددولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شددولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شدشاخص دولت انقلابی | به قانون و اصل ولایت فقیه معتقد باشدشاخص دولت انقلابی | به قانون و اصل ولایت فقیه معتقد باشدولایت فقیه همان ولایت رسول اللهولایت فقیه همان ولایت رسول اللهمشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امرمشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امربخشی از نامه امام خمینی به آیت الله خامنه ای درباره ولایت فقیه بخشی از نامه امام خمینی به آیت الله خامنه ای درباره ولایت فقیه ولایت فقیه جلوی استبداد را می گیرد ولایت فقیه جلوی استبداد را می گیرد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی