ولایت فقیه همان ولایت رسول اللهولایت فقیه همان ولایت رسول اللهمشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امر و تنفیذ رای مردم به وسیله ایشانمشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امر و تنفیذ رای مردم به وسیله ایشانبخشی از نامه امام خمینی به آیت الله خامنه ای درباره ولایت فقیه بخشی از نامه امام خمینی به آیت الله خامنه ای درباره ولایت فقیه ولایت فقیه جلوی استبداد را می گیرد ولایت فقیه جلوی استبداد را می گیرد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی