حکومت اسلامی تاسیس کنید

وظیفه دارید حکونمت اسلامی تاسیس کنید. اعتماد به نفس داشته باشید. استعمارگران از سیصد-چهارصد سال پیش، از صفر شروع کردند تا به اینجا رسیدند. ما هم از صفر شروع می‌نیم. از جنجال چند نفر غربطده و سرسپرده نوکرهای استعمار هراس به خود راه ندهید.

ولایت فقیه، ص 22

دریافت طرح
اشتراک حکومت اسلامی تاسیس کنید
کلیدواژه:
ولایت فقیهغربزدگیخودباوریحکومت اسلامیاستعمار