خدمت ارزنده آیت الله #منتظری به استکبار!خدمت ارزنده آیت الله #منتظری به استکبار!ششم فروردین ۶۸، وقتی امام آرزوی مرگ کرد!ششم فروردین ۶۸، وقتی امام آرزوی مرگ کرد!مردی که قلب امام را شکست!مردی که قلب امام را شکست! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی