برای اینکه در قعر جهنم نسوزید...

برای اینکه در قعر جهنم نسوزید خود اعتراف به اشتباه و گناه کنید، شاید خدا کمکتان کند. ۶ فروردین ۱۳۶۸

و کی لا تحترق فی قعر جهنم، فاعترف باخطائک و ذنوبک لعلّ الله یساعدک. ۱۸ شعبان ۱۴۰۹

In order not to be burned in the abyss of hell, confess your mistakes and sins. Perhaps, God would help you. 26 March 1989

دریافت طرح
اشتراک برای اینکه در قعر جهنم نسوزید...
کلیدواژه:
منافقینحسینعلی منتظریروحانیت