نماز جمعه یک اجتماع سیاسی است در عین حالیکه عبادت استنماز جمعه یک اجتماع سیاسی است در عین حالیکه عبادت استاگر مسجد قوی باشد، ترس از فانتوم‌ها و آمریکا نداشته باشید!اگر مسجد قوی باشد، ترس از فانتوم‌ها و آمریکا نداشته باشید!شهادت می دهم تا کنون دو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌امشهادت می دهم تا کنون دو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌ام عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی