نماز پشتوانه ملت استنماز پشتوانه ملت استنمازهای جمعه را با شکوه به جا بیاوریدنمازهای جمعه را با شکوه به جا بیاوریدنماز بالاترین ذکر خداستنماز بالاترین ذکر خداستنماز کارخانه انسان‌سازی استنماز کارخانه انسان‌سازی استخالی شدن مساجدخالی شدن مساجدجنگ برای نمازجنگ برای نمازدر میخانه باز باید کرددر میخانه باز باید کردنماز و شمشیر حضرت امیرنماز و شمشیر حضرت امیریک عمر رو به جهنمیک عمر رو به جهنم نماز صفحه 2