نماز جمعه یک اجتماع سیاسی است در عین حالیکه عبادت استنماز جمعه یک اجتماع سیاسی است در عین حالیکه عبادت استشهادت می دهم که خودم تا کنون دو رکعت نماز برای خدا نخوانده امشهادت می دهم که خودم تا کنون دو رکعت نماز برای خدا نخوانده ام عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی