جنگ برای نماز

سید الشهدا(ع) در همان ظهر عاشورا که جنگ بود و همه در معرض خطر بودند، وقتی یکی از اصحاب گفت: ظهر شده است، فرمود که یاد آوردید نماز را و خدا تو را از نمازگزاران حساب کند، و ایستاد همان جا نماز خواند. نگفت که ما می‌خواهیم جنگ بکنیم. خیر، جنگ را برای نماز کردند. ۱۴ خرداد ۱۳۵۹

فی ظهر عاشوراء حیث کانت الحرب جاریه علی اشدها، وکان الکل معرضون للخطر، حینما قال احد الاصحاب: حان وقت الصلاه، قال له الإمام الحسین: ذکرتنی بالصلاه جعلک اللّه من المصلین، ووقف وصلی هناک. لم یقل نرید القتال، انما قاتل لاجل الصلاه. ۲۰ رجب ۱۴۰۰

On the day of 'Ashoura that was the battle day and all were in an eminent danger, One of the associates told it is noon now. Imam Husayn thanked him for reminding the prayer time. In that hot battlefield, the Imam stood and prayed. He did not say that there is now a war going on. He fought for keep the prayers alive. June 5, 1980

دریافت طرح
اشتراک جنگ برای نماز
کلیدواژه:
امام حسین (ع)قیام عاشوراقیام حسینینمازماه محرممحرم و عاشوراعلل و عوامل قیام عاشورا