کوشش برای انحراف دانشجویانکوشش برای انحراف دانشجویانچشم طمع به دانشگاهچشم طمع به دانشگاهشکست قدرت‌هاشکست قدرت‌هااحساس خطر از دوستان نادان تفرقه‌افکن و دشمنان توطئه‌گراحساس خطر از دوستان نادان تفرقه‌افکن و دشمنان توطئه‌گرگمان کرده‌اند شما برای نفت و بنزین جوان داده‌اید!گمان کرده‌اند شما برای نفت و بنزین جوان داده‌اید!توطئه‌گران را تادیبشان می‌کنیمتوطئه‌گران را تادیبشان می‌کنیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی