آنهایی که ملت را منحرف می کنند، توطئه گرند و ما تادیبشان می کنیمآنهایی که ملت را منحرف می کنند، توطئه گرند و ما تادیبشان می کنیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی